Close
Skip to content

Adatkezelési tájékoztató

1 Fogalom-meghatározások
1.1 személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ
1.2 adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon
automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy
műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
1.3 az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése
jövőbeli kezelésük korlátozása céljából
1.4 nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon –
centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok
szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján
hozzáférhető
1.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok
kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog
is meghatározhatja
 
1.6 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
 
1.7 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
1.8 címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes
adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami
joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek, az említett adatok e közhatalmi szervek általi
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
1.9 harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az
adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
1.10 az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az
érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez
1.11 adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
1.13 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
1.14 tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 
Adatkezelési Tájékoztató
Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
 
Borbély Sarolta (a továbbiakban: Szolgáltató) artbagdesign.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon vásárló (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.
Az Érintett a Honlap használatával, az ajánlatkérés elküldésével, az árajánlatban foglaltak alapján a megrendelés elküldésével elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.
1. Szolgáltató mint adatkezelő
A szolgáltató neve: Borbély Sarolta
Székhely, levelezési cím: Budapest,1084 József utca 33.
Telefon: +36 30 480 3919
E-mail: artbag11@gmail.hu
Adószám: 56867639-1-42
Közösségi adószáma:
Tárhely Eladó adatai: Rackhost Zrt. (info@rackhost.hu)
 
2 Az adatkezelő megnevezése
Név: Borbély Sarolta
Cím: Budapest, 1084 József utca 33.
Telefonszáma: +36 30 480 3919
Elérhetősége: artbag11@gmail.com
Adószáma: 56867639-1-42
3 A Szabályzat hatálya
3.1 A jelen adatkezelési szabályzat hatálya a weboldal tulajdonosa és az E-
mailben kapcsolatot létesítő természetes és jogi személyekre és jogi
személynek nem minősülő egyéb szervezetekre terjed ki.
4 A szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
4.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
4.1.1 A szolgáltatáshoz szükséges adatok
A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az ajánlat adása, a megrendelés teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, a termékek házhoz szállítása, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása és amennyiben az Érintett feliratkozik hírlevél- re, mely direkt marketing elemekkel rendelkezik, akkor a hírlevél küldése érdekében tárolja és kezeli.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.
A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 
4.1.2 Az adatkezelés jogalapja Az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR) alapján az adatkezelés jogalapja
szerződésteljesítés és jogszabályi kötelezettség teljesítése (2001. évi CVIII.
törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2000. évi C. törvény a számvitelről, Domain regisztrációs Szabályzatok). Az
adatok forrása: Előfizető adatszolgáltatása
Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.
 
Az Érintett az info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény)  alapján
1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu )  vagy
2 Bírósághoz fordulhat
Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez az ajánlatkérés vagy a megrendelés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
 
4.1.3 Az adatkezelés időtartama
4.1.4   Ajánlatkérés, megrendelés során megadott adatok
A kötelezően megadott személyes adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Érintett nem kéri e-mailben vagy postai úton adatainak törlését a rendszerből. Ez esetben a törlés határideje a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 5 munkanap.
4.1.5   Hírlevél feliratkozás során megadott adatok
Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató a kérelem beérkezését követően (e-mailben, postai úton vagy a „Leiratkozás” gombra kattintva) Szolgáltató az Érintett részére nem küld hírlevelet. 
 
4.1.6
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban számlamegőrzési kötelezettség) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő megrendelés során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
 
5.  Cookie-k
A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A Szolgáltató a következő cookie-t használja:
▪Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkci- ói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
▪Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyúj- tása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást
▪Biztonsági cookie.
Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük:  www.google.com/analytics/
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékozta- tást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében
▪hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
▪hogyan fogadhat el új cookie-kat,
▪hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
▪hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.
A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap használói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.
 
 
 
7 Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
7.1 A tájékoztatás kéréshez való jog
7.1.1 Az Érintett az Adatkezelőtől a 2. pontban megadott elérhetőségeken
tájékoztatást kérhet az Adatkezelő kilétéről, elérhetőségeiről, a személyes
adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az
adatkezelés időtartamáról, adattovábbítás esetén a továbbított adatokról és
az adatok címzettjeiről, panasz benyújtási és jogorvoslati lehetőségeiről.
7.2 Hozzáféréshez való jog
7.2.1 Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon
arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha igen
információt kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok
kategóriáiról, adattovábbítás esetén a címzettekről és a továbbított
adatokról, az adatkezelés időtartamáról, adattovábbítás esetén a
továbbított adatokról és az adatok címzettjeiről, külföldre történő továbbítás
esetén a GDPR szerinti garanciák meglétéről, panasz benyújtási és
jogorvoslati lehetőségeiről.
7.2.2 Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok
másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további
másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló,
észszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett elektronikus
úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az
Érintett másként kéri.
7.2.3 A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan
mások jogait és szabadságait.
7.3 A helyesbítéshez való jog
7.3.1 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át. 
Szolgáltató a Honlap üzemeltetése, megrendelések kiszállítása, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. 
 
Adatfeldolgozó megnevezése:
 
Név:                            Magyar Posta Zrt..
Székhely:                   Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
E-mail:                       posta.hu
Tevékenység:            postai szolgáltatások nyújtása
 
7.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
7.4.1 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő
pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll: – a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből
azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, – az érintett visszavonja a
hozzájárulás jogalapján megtett adatkezelését és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja, – az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, – a személyes adatokat
jogellenesen kezelték, – a személyes adatokat az adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell.
7.4.2 Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot
és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható
lépéseket .
7.4.3 Nem alkalmazandó a törlés, amennyiben az adatkezelés szükséges: –
a vélemény nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából, – a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
közérdekből az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtása céljából, – jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez.
7.4.4 Az Érintett a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti
Szolgáltatótól a személyes adatainak a törlését.
7.5 A korlátozáshoz való jog 
7.5.1 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére
az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az Előfizető vitatja a
személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé tesz, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát.
7.5.2 Kérhető a zárolás, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége
a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
7.5.3 Kérhető a zárolás arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül,
hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben. Az adatkezelő a zárolást kérő érintettet előzetesen
tájékoztatja az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.
 
7.6 Adathordozhatósághoz való jog
7.6.1 Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja és egy másik
adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy
szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az
érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a
személyes adatok adatkezelő közötti közvetlen továbbítását.
7.6.2 Ez a jog nem sértheti a törléshez való jogot, és nem alkalmazandó
abban az esetben ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások
jogait és szabadságait.
 
7.7 A tiltakozáshoz való jog
7.7.1 Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy az adatkezelő
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végrehajtott adatkezelése
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben
az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
7.7.2 A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja.
 
7.7.3 Ha a Szolgáltató az Előfizető tiltakozásának megalapozottságát
megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében. Ha az Érintett az Szolgáltatónak a fenti döntésével nem ért
egyet, illetve ha az Szolgáltató a fenti határidőt elmulasztja, az Érintett – a
döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül
– bírósághoz fordulhat.
 
7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
7.8.1 Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés
hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené. Nem alkalmazandó a jog abban az esetben, ha a
döntés az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy
teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az adatkezelőre
alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az
érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét
szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett
hozzájárulásán alapul.
7.9 Az adatkezeléssel kapcsolatos bírósági jogérvényesítési lehetőség
7.9.1 Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 7.9.2 Az
adatkezelés jogszabályoknak való megfelelőségét az Adatkezelő köteles
bizonyítani.
7.9.3 A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett
választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
7.10 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásának
kezdeményezése
Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a
felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes
adatok kezelése jogellenes vagy jogsérelem érte, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll. 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elérhetőségei: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c E-
mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefon: +36 (1) 391-1400